ร่วมงานกับเรา เค.เอ.

 • (0)
  Close

  ไม่มีรายการสินค้า

วิศวกรการผลิต / Process Engineer (ประจำโรงงาน)  1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุไม่เกิน 30 ปี / ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์งานด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี มีแนวคิดที่ไม่ยึดติด มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง พร้อมทั้งมีความกระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ลักษณะงาน

1. ศึกษากระบวนการทำงานเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดปัญหาในการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลการทำงาน วิเคราะห์ 4M
3. เก็บข้อมูลเวลามาตรฐาน เพื่อควบคุมการผลิตและการจัดไลน์ให้เป็นมาตรฐาน
4. ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Jig Fixture) ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น
5. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณลักขณา เบี้ยวทุ่งน้อย
โทร 0-2598-1484-7 ต่อ 1132, 1134 
หรือส่ง Resume ผู้สมัครงานมาที่  Email : lakkhanab@kathailand.com 

กรอกรายละเอียดผู้สมัคร และเรซูเม่

UPLOAD RESUME

ผู้ปฏิบัติการเฉพาะทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา / Laboratory Technician Microbiology (ประจำโรงงาน)  1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
5. มีความเป็นผู้นำและมีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

1. ดูแลควบคุมกระบวนการและปรับปรุงวิธีการทดสอบ (Test Method) ด้านจุลชีววิทยาทุกขั้นตอนในการผลิต ทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ของเครื่องมือ เครื่องจักร และระบบน้ำที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนการตรวจสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
2. ดูแลตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ    
3. มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ
4. ดำเนินการเรื่องใบครอบครองเชื้อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณลักขณา เบี้ยวทุ่งน้อย
โทร 0-2598-1484-7 ต่อ 1132, 1134 
หรือส่ง Resume ผู้สมัครงานมาที่  Email : lakkhanab@kathailand.com          
 

กรอกรายละเอียดผู้สมัคร และเรซูเม่

UPLOAD RESUME

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงาน)  1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการวางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
   2. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อเป็นประกอบการวางแผนให้ดียิ่งขึ้น
   3. พัฒนาการใช้ระบบ Database ในการวางแผนการผลิต
   4. ความรู้ในการคำนวณต้นทุนการผลิต ตรวจสอบปรับปรุงพัฒนากระบวนการวางแผนผลิต และลดต้นทุนโดยวางแผนร่วมกับแผนกอื่นๆ
   5. ร่วมทดสอบและแก้ปัญหากับฝ่ายอื่นๆ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบมีปัญหา
   6. ควบคุมและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต (GMP)
   7. วางแผนการผลิตระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น
       7.1 จัดทำ Demand & Forecast
       7.2 จัดทำ MPS
       7.3 จัดทำ MRP
       7.4 เปิด PR สั่งซื้อ Materials อิงตาม MRP
       7.5 จัดทำ Monthly Plan
       7.6 คอยติดตามการจัดซื้อวัตถุดิบ และการผลิตให้เป็นไปตามแผน
       7.7 คอยติดตามและปรับเปลี่ยน Monthly Plan หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
       7.8 สรุปข้อมูลประจำเดือนเพื่อประกอบการวางแผนต่อไป
 

ลักษณะงาน

 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต
 • มีความรู้ด้านการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ
 • ความเข้าใจ Microsoft Excel ระดับสูง
 • สามารถใช้งานระบบ Database ได้
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Database
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณลักขณา เบี้ยวทุ่งน้อย, คุณลัดดา บุญลาภ
โทร 0-2598-1484-7 ต่อ 1132, 1134 
หรือส่ง Resume ผู้สมัครงานมาที่  Email : lakkhanab@kathailand.com           
 

กรอกรายละเอียดผู้สมัคร และเรซูเม่

UPLOAD RESUME

เจ้าหน้าที่การตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ / R&D Marketing-Packaging (ประจำสำนักงานดินแดง)  2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ   อายุตั้งแต่ 22 - 37 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด, วิทยาศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 • บุคลิคภาพดี ชอบวิจัยค้นคว้า เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย อินเทรนด์ เรื่องแฟชั่น เครื่องสำอางต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ระดับดี
 • สามารถนำเสนอผลงานได้ดี มั่นใจ คล่องแคล่ว ละเอียดรอบครอบ มีความรับผิดชอบสูง
 • หากมีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มเครื่องสำอางอย่างน้อย 2 ปี  และสามารถใช้โปรแกรม  PHOTOSHOP หรือ   ILLUSTRATOR ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ติดต่อ สรรหา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ได้ตรงตามความต้องการ ทันสมัย และสามารถเข้ากับเนื้อผลิตภัณฑ์ได้ดี
 • จัดการและเตรียมส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น (Soft Package) เพื่อนำเสนองานภายในและลูกค้าภายนอก
 • เป็นผู้ตรวจสอบ และอนุมัติค่ามาตรฐานในส่วนต่างๆของบรรจุภัณฑ์ เช่น รูปแบบ สี งานพิมพ์ ความเรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด
 • เป็นผู้จัดระบบดำเนินงาน และประสานงานในเรื่องการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ไปทดสอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บ จัดส่ง และตรวจสอบไฟล์งานของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในเกี่ยวกับการนำเสนอบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

กรอกรายละเอียดผู้สมัคร และเรซูเม่

UPLOAD RESUME

เจ้าหน้าที่การตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ / R&D Marketing (ประจำสำนักงานดินแดง)  2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 22 - 37 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด, วิทยาศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิคภาพดี ชอบวิจัยค้นคว้า เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย อินเทรนด์เรื่องแฟชั่น เครื่องสำอางต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ระดับดี
 • สามารถนำเสนอผลงานได้ดี มั่นใจ คล่องแคล่ว ละเอียดรอบครอบ มีความรับผิดชอบสูง
 • หากมีประสบการณืด้านการพัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางอย่างน้อย 2 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์เทรนด์ด้านเครื่องสำอางทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด
 • วางแผนการทำงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในการที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่
 • รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเสนองาน ดำเนินงาน และประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นจนจบออกสู่ตลาด
 • ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ในส่วนงานต่างๆ เช่น  อย.  กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

กรอกรายละเอียดผู้สมัคร และเรซูเม่

UPLOAD RESUME

เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์ / Product Marketing (ประจำสำนักงานดินแดง)  2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย  อายุไม่เกิน 35  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนงานด้านการตลาดได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ประสานงานได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด 2  ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบต่องานการตลาดและส่งเสริมการขาย โดยวางแผนการทำการตลาดทั้ง Online - Offline
 • ส่งเสริมการขายโดยดำเนินการจัดทำ Promotion หรือ Activity ให้กับสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร

กรอกรายละเอียดผู้สมัคร และเรซูเม่

UPLOAD RESUME

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์ / Online Marketing Officer (ประจำสำนักงานดินแดง)  1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม  Microsoft Office, Photoshop, Illustrator ได้
 • มีความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบวางแผน บริหารจัดการสื่อช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ ได้แก่ Facebook, IG, @Line, Youtube โดยเผยแพร่ Content ทั้งภาพ วิดีโอ และบทความให้กับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 • Admin ตอบคำถามให้บริการลูกค้าผ่านสื่อ Social Media ของบริษัทฯ
 • ติดต่อ ประสานงาน เจรจาต่อรอง และควบคุมการทำงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทางด้านสื่อออนไลน์

กรอกรายละเอียดผู้สมัคร และเรซูเม่

UPLOAD RESUME

Graphic Designer   1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม ออกแบบ นิเทศศิลป์ มัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Photoshop, Illustrator, Flash, After Effect หรือ Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านกราฟฟิกออนไลน์ และเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ออกแบบสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทุกประเภท
 • ถ่ายรูป ตัดต่อวิดีโอได้
 • ติดต่อกับ Supplier ที่เกี่ยวกับงาน Art ของบริษัทฯ

กรอกรายละเอียดผู้สมัคร และเรซูเม่

UPLOAD RESUME

เจ้าหน้าที่งานพื้นที่ตรวจดูแลสินค้า&ลูกค้า (Area Customer Service)  5 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน  30  ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

รับผิดชอบตรวจสอบและกระตุ้นการสั่งสินค้าหน้าร้านของสาขาต่างๆ ที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้มีสินค้าขายครบ
 

กรอกรายละเอียดผู้สมัคร และเรซูเม่

UPLOAD RESUME

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครดิต ต่างจังหวัด (ประจำสำนักงานดินแดง)  10 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน  35  ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไปสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

รับผิดชอบบริหารงานขายให้กับร้านค้าและลูกค้า ในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย ที่ทางบริษัทกำหนด

กรอกรายละเอียดผู้สมัคร และเรซูเม่

UPLOAD RESUME